VVD

zondag 22 januari 2017
Thema's:  Blog

De VVD wil het huidige pensioenstelsel vervangen door een meer individueel stelsel, waarbij de deelnemers een grotere vrijheid van keuze hebben. Bovendien moeten werkenden bij hetzelfde pensioenfonds kunnen blijven, ook als ze van baan wisselen. De pensioenpremie moet zowel voor de werkgever als de werknemer een vast deel van het salaris worden, zodat over een langere periode vaststaat wat er betaald moet worden. Er komen individuele pensioenpotjes, zodat een pensioendeelnemer precies weet waaraan hij toe is. Hoe groot uiteindelijk het pensioen in deze zogenaamde tweede pijler zal zal zijn laat de VVD in het midden. Dat hangt af van economische ontwikkelingen. Wie een beter pensioen wil kan een aanvullende verzekering sluiten in de zogenaamde derde pijler. Het betekent, dat de VVD de vrije markt een grotere rol wil laten spelen in de pensioenvoorziening. 

Veel ouderen worden geraakt....
In het verkiezingsprogramma zeggen de liberalen, dat veel ouderen worden geraakt als gevolg van kortingen door hun pensioenfonds. De VVD zegt er niet bij,  dat dit o.a.  komt door het beleid van het huidige kabinet van premier Rutte. Dat veranderde de pensioenregels, introduceerde een rekensystematiek die door de critici als “gekunsteld” wordt omschreven en als gevolg daarvan worden kortingen doorgevoerd, die eigenlijk niet nodig zouden zijn als gekeken wordt naar de werkelijke rendementen van de pensioenfondsen...
De VVD kiest in het nieuwe pensioenstelsel voor individuele pensioenpotjes met de mogelijkheid om collectief te beleggen, zodat geen individuele beleggingskeuzes gemaakt hoeven worden. Aan het begin van hun pensioen krijgen de deelnemers de vrijheid een deel van hun geld ineens op te nemen, bijvoorbeeld voor het aflossen van hun hypotheek.

Wat betekent dit voor gepensioneerden?
Deze passage over pensioenen valt vooral op door wat er niet gezegd wordt. Bv over de vraag  in welke mate commerciële verzekeringen een belangrijkere rol gaan spelen. Hoe het zit met de solidariteit en het evenwichtig delen van risico’s, zoals nu gebeurt in het pensioenstelsel; het zijn onderwerpen waarover geen uitspraak wordt gedaan. In feite introduceert de VVD rond de pensioenen meer marktwerking, zoals we die ook in de zorgsector kennen. Het is onduidelijk op welk pensioen werkenden aan het eind van de rit kunnen rekenen en hoeveel geld ze nog op zij moeten leggen voor aanvullende pensioenvoorzieningen (derde pijler) om tot een goed pensioen te komen.

Afgelopen 4 jaar
Kijken we naar de achterliggende kabinetsperiode dan zie je dat de VVD zijn belangstelling voor mensen verliest zo gauw ze gepensioneerd zijn en niet meer economisch actief. De VVD vroeg de gepensioneerden wel een offer om te helpen de economie er weer bovenop te krijgen, maar liet ze niet of nauwelijks meedelen toen er eind 2015 belastingvoordeeltjes uitgedeeld werden. De VVD had geen boodschap aan de koopkrachtdaling van gepensioneerden en stak geen vinger uit om kortingen op pensioenen te voorkomen. Sterker: die kortingen zijn deels het gevolg van pensioenregels die door dit kabinet zijn bedacht. Bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer (2016) keerde premier Rutte zich tegen een motie van 50PLUS, waarin werd gevraagd om de dreigende kortingen op toegezegde pensioenen te voorkomen. Voor de VVD geldt: (pensioen)beloftes uit het verleden, geven geen enkele garantie voor de toekomst.  De belangstelling van deze partij voor gepensioneerden is minimaal of afwezig.

Standpunten in het kort:
-  VVD wil rigoureuze hervorming van het pensioenstelsel
-    Voor iedereen een eigen pensioenpotje.
-    Wel  een collectief beheer van pensioengeld
-    Meer keuzevrijheid om het eigen pensioen te regelen zoals men wil.
-    Moet mogelijk zijn om met je pensioen de hypotheek af te lossen
-    Mensen moeten zelf kunnen bepalen waar en hoe ze hun pensioen opbouwen
-    Werkgevers zijn niet meer verplicht aangesloten bij een bedrijfstak pensioenfonds.
-    Wie langer wil doorwerken kan zijn AOW op een later tijdstip laten ingaan.
-    ZZP-ers moeten de vrijheid krijgen zich bij een collectief pensioen aan te sluiten, maar zijn daartoe niet verplicht.
-    Pensioenpremie wordt een vast deel van het salaris.

Eindresultaat: de VVD krijgt  een rode duim naar beneden.

 

  
Reageer op dit item